馃攼 Zobacz jak dzia艂a polityka prywatno艣ci

Wszystko po to aby chroni膰 twoje dane

DEFINICJE

Administrator: Simple Group Poland Bartosz Abramczuk., ul. Piwna 1, 05-200 Wo艂omin.
NIP: 1251661099

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie g艂osu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za po艣rednictwem sprz臋tu rejestruj膮cego lub innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka Prywatno艣ci.

RODO: Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoba, kt贸rej dane dotycz膮: ka偶da osoba fizyczna, kt贸rej dane osobowe przetwarzane s膮 przez Administratora, np. osoba odwiedzaj膮ca lokal Administratora lub kieruj膮ca do niego zapytanie w formie e-maila.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W zwi膮zku z prowadzon膮 przez siebie dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z w艂a艣ciwymi przepisami, w tym w szczeg贸lno艣ci z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzysto艣膰 przetwarzania danych, w szczeg贸lno艣ci zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania 鈥 np. przy zawieraniu umowy sprzeda偶y towar贸w. Administrator dba o to, by dane by艂y zbierane tylko w zakresie niezb臋dnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezb臋dne.

Przetwarzaj膮c dane, Administrator zapewnia ich bezpiecze艅stwo i poufno艣膰 oraz dost臋p do informacji o tym przetwarzaniu dla os贸b, kt贸rych dane dotycz膮. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa, dosz艂o do naruszenia ochrony danych osobowych (np. 鈥瀢ycieku鈥 danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, kt贸rych dane dotycz膮, w spos贸b zgodny z przepisami.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest mo偶liwy poprzez adres e-mail: kontakt@mansionmovies.pl, telefon: 22聽776 28 46 oraz adres korespondencyjny聽Simple Business Bartosz Abramczuk., ul. Piwna 1, 05-200 Wo艂omin, NIP: 1251661099

BEZPIECZE艃STWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia integralno艣ci i poufno艣ci danych, Administrator wdro偶y艂 procedury umo偶liwiaj膮ce dost臋p do danych osobowych jedynie osobom upowa偶nionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezb臋dne ze wzgl臋du na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwi膮zania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, 偶e wszystkie operacje na danych osobowych s膮 rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezb臋dne dzia艂ania, by tak偶e jego podwykonawcy i inne podmioty wsp贸艂pracuj膮ce dawa艂y gwarancj臋 stosowania odpowiednich 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa w ka偶dym przypadku, gdy przetwarzaj膮 dane osobowe na zlecenie Administratora.聽

Administrator prowadzi na bie偶膮co analiz臋 ryzyka i monitoruje adekwatno艣膰 stosowanych zabezpiecze艅 danych do identyfikowanych zagro偶e艅. W razie konieczno艣ci, Administrator wdra偶a dodatkowe 艣rodki s艂u偶膮ce zwi臋kszeniu bezpiecze艅stwa danych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drog膮 tradycyjn膮, niezwi膮zanej z us艂ugami 艣wiadczonymi na rzecz nadawcy lub inn膮 zawart膮 z nim umow膮, dane osobowe zawarte w tej korespondencji s膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu komunikacji i przeprowadzenia sprawy, kt贸rej dotyczy ta korespondencja.

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegaj膮cy na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe relewantne dla sprawy, kt贸rej dotyczy korespondencja. Ca艂o艣膰 korespondencji jest przechowywana w spos贸b zapewniaj膮cy bezpiecze艅stwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upowa偶nionym.

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania si臋 z Administratorem drog膮 telefoniczn膮, w sprawach niezwi膮zanych z zawart膮 umow膮 lub 艣wiadczonymi us艂ugami, mo偶emy 偶膮da膰 podania danych osobowych tylko w贸wczas, gdy b臋dzie to niezb臋dne do obs艂ugi sprawy, kt贸rej dotyczy kontakt. Podstaw膮 prawn膮 jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegaj膮cy na konieczno艣ci za艂atwienia zg艂oszonej sprawy zwi膮zanej z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮.

Rekrutacja

W ramach proces贸w rekrutacyjnych, Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub 偶yciorysie) jedynie w zakresie okre艣lonym w przepisach prawa pracy. W zwi膮zku z tym, nie nale偶y przekazywa膰 informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przes艂ane aplikacje b臋d膮 zawiera膰 tego rodzaju dodatkowe dane, Administrator uzna, 偶e kandydat wyra偶a zgod臋 na ich przetwarzanie w celu rekrutacyjnym.

Dane osobowe kandydat贸w s膮 przetwarzane:

W celu wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, zwi膮zanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest obowi膮zek prawny ci膮偶膮cy na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zwi膮zku z przepisami Kodeksu pracy); 搂 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a tak偶e dla cel贸w przysz艂ych proces贸w rekrutacyjnych 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze艅 lub obrony przed takimi roszczeniami 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Media spo艂eczno艣ciowe

Administrator przetwarza dane osobowe os贸b, kt贸re polubi艂y nasze profile spo艂eczno艣ciowe prowadzone w ramach popularnych portali spo艂eczno艣ciowych. Dane s膮 przetwarzane w celu umo偶liwienia prowadzenia i bie偶膮cego zarz膮dzania naszymi profilami, w tym w celu komunikowania si臋 ze spo艂eczno艣ci膮 oraz organizowaniem wydarze艅 lub konkurs贸w, na zasadach okre艣lonych funkcjonalno艣ciami poszczeg贸lnych medi贸w spo艂eczno艣ciowych oraz ich regulaminami. Dane cz艂onk贸w spo艂eczno艣ci s膮 przetwarzane tak偶e w celach statystycznych i analitycznych oraz mog膮 by膰 przetwarzane w celu dochodzenia roszcze艅 i obrony przed roszczeniami. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Zbieranie danych w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug lub wykonywaniem innych um贸w

Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych klient贸w w zwi膮zku z oferowanymi us艂ugami, w szczeg贸lno艣ci us艂ugami 艣wiadczonymi online, okre艣laj膮 odr臋bne polityki, dost臋pne na stronach internetowych tych us艂ug, m.in. www.mansionmovies.pl oraz inne strony oraz podstrony b臋d膮ce w zarz膮dzenie Mansion Movies.

Zbieranie danych w relacjach biznesowych

W zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮, Administrator zbiera dane osobowe tak偶e w innych przypadkach 鈥 np. podczas spotka艅 biznesowych, na eventach bran偶owych czy poprzez wymian臋 wizyt贸wek 鈥 w celach zwi膮zanych z nawi膮zywaniem i utrzymywaniem kontakt贸w biznesowych. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegaj膮cy na tworzeniu sieci kontakt贸w w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮.

W zwi膮zku ze wsp贸艂prac膮 Administratora z partnerami biznesowymi, m.in. klientami biznesowymi i dostawcami, Administrator przetwarza dane kontaktowe os贸b wskazanych jako kontakty biznesowe w relacji z Administratorem, np. os贸b odpowiedzialnych po stronie partnera za wykonywanie umowy z Administratorem. Administrator przetwarza dane kontaktowe takich os贸b w celu bie偶膮cej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania kontakt贸w z nimi. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegaj膮cy na komunikacji z partnerami biznesowymi.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane s膮 wy艂膮cznie w celu dla jakiego zosta艂y zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiedni膮 ochron臋.

Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

Dane osobowe s膮 przetwarzane w 艣rodowisku informatycznym, co oznacza, 偶e mog膮 by膰 tak偶e tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa i poprawnego funkcjonowania system贸w informatycznych, np. w zwi膮zku z wykonywaniem kopii bezpiecze艅stwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawid艂owo艣ci lub ochron膮 przed nadu偶yciami i atakami.

ODBIORCY DANYCH

W zwi膮zku z prowadzeniem dzia艂alno艣ci wymagaj膮cej przetwarzania danych osobowych, s膮 one ujawniane zewn臋trznym podmiotom, w tym w szczeg贸lno艣ci dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obs艂ug臋 system贸w informatycznych i sprz臋tu, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi prawne, ksi臋gowe, konsultingowe, kurierom.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotycz膮cych osoby, kt贸rej dane dotycz膮, w艂a艣ciwym organom b膮d藕 osobom trzecim, kt贸re zg艂osz膮 偶膮danie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiedni膮 podstaw臋 prawn膮 oraz zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zale偶y od rodzaju 艣wiadczonej us艂ugi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych okre艣lony mo偶e tak偶e wynika膰 z przepis贸w, w przypadku, gdy stanowi膮 one podstaw臋 przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora 鈥 np. ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa 鈥 dane przetwarzane s膮 przez okres umo偶liwiaj膮cy jego realizacj臋 lub do zg艂oszenia skutecznego sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych. Je艣li przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody, dane przetwarzane s膮 do jej wycofania. W przypadku, gdy podstaw臋 przetwarzania stanowi niezb臋dno艣膰 do zawarcia i wykonania umowy, dane b臋d膮 przetwarzane do momentu jej rozwi膮zania.

Okres przetwarzania danych mo偶e by膰 przed艂u偶ony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim b臋d膮 wymaga膰 tego przepisy prawa. Po up艂ywie okresu przetwarzania, dane s膮 nieodwracalnie usuwane.

UPRAWNIENIA ZWI膭ZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W zwi膮zku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych przys艂uguje Ci szereg uprawnie艅:

Mo偶esz uzyska膰 informacj臋 o tym w jaki spos贸b i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopi臋 Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja pro艣ba obejmuje kopie danych pomo偶esz nam wskazuj膮c kopi臋 jakich danych chcia艂by艣 otrzyma膰. Administrator mo偶e naliczy膰 op艂at臋 w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysoko艣膰 op艂aty b臋dzie odpowiada艂a kosztom jej przygotowania;

Mo偶esz za偶膮da膰 sprostowania Twoich danych (je艣li zosta艂y b艂臋dnie zapisane lub je艣li si臋 zmieni艂y), ich usuni臋cia (je艣li nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarza艂) lub ograniczenia przetwarzania (je艣li chcesz aby Administrator przetwarza艂 Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a tak偶e je艣li chcesz aby dane zosta艂y przechowane w zwi膮zku z Twoimi roszczeniami);

Mo偶esz za偶膮da膰 przekazania Twoich danych, kt贸re nam dostarczy艂e艣, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie, nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Otrzymane dane mo偶esz samodzielnie przekaza膰 wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, je艣li b臋dzie to technicznie mo偶liwe, przy zachowaniu odpowiednich standard贸w bezpiecze艅stwa, mo偶emy na Twoje 偶膮danie zrobi膰 to za Ciebie.

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa si臋 na podstawie uzasadnionego interesu mo偶esz sprzeciwi膰 si臋 takiemu przetwarzaniu;

Je艣li uwa偶asz, 偶e przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy si臋 reagowa膰 na uwagi i sugestie naszych U偶ytkownik贸w. Przys艂uguje Ci tak偶e prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [w Polsce 鈥 Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)].

Wniosek dotycz膮cy realizacji praw podmiot贸w danych, mo偶na z艂o偶y膰:

W formie pisemnej na adres:聽Simple Business Bartosz Abramczuk., ul. Piwna 1, 05-200 Wo艂omin.
NIP: 1251661099, drog膮 e-mailow膮 na adres: hello@simplebusiness.pl

Wniosek powinien w miar臋 mo偶liwo艣ci precyzyjnie wskazywa膰, czego dotyczy 偶膮danie, tj. w szczeg贸lno艣ci:

Z jakiego uprawnienia chce skorzysta膰 osoba sk艂adaj膮ca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usuni臋cia danych, itd.);聽 jakiego procesu przetwarzania dotyczy 偶膮danie (np. korzystanie z okre艣lonej us艂ugi, aktywno艣膰 w okre艣lonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawieraj膮cego informacje handlowe na okre艣lony adres email, itp.);聽 jakich cel贸w przetwarzania dotyczy 偶膮danie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Je偶eli Administrator nie b臋dzie w stanie ustali膰 tre艣ci 偶膮dania lub zidentyfikowa膰 osoby sk艂adaj膮cej wniosek w oparciu o dokonane zg艂oszenie, zwr贸ci si臋 do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowied藕 na zg艂oszenia zostanie udzielona w ci膮gu miesi膮ca od jego otrzymania. W razie konieczno艣ci przed艂u偶enia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawc臋 o przyczynach takiego przed艂u偶enia.

Odpowied藕 b臋dzie udzielana na adres e-mail z kt贸rego przes艂ano wniosek, a w przypadku wniosk贸w skierowanych listownie, listem zwyk艂ym na adres wskazany przez wnioskodawc臋, o ile z tre艣ci listu nie b臋dzie wynika艂a ch臋膰 otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku nale偶y
poda膰 adres e-mail).